Aandelen – stemrechten en noemer

Het kapitaal van de Vennootschap wordt vertegenwoordigd door 10.002.102 aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

De buitengewone algemene vergadering van Leasinvest Real Estate van 19 juli 2021 heeft beslist tot invoering van het loyauteitsstemrecht.

Dit betekent dat dubbel stemrecht wordt verleend aan elk volgestort aandeel van Nextensa dat - conform artikel 28 van de statuten - ten minste twee jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder in het register van de aandelen op naam is ingeschreven. De overige aandelen geven recht op één stem. De termijn van twee jaar begint te lopen vanaf de datum van inschrijving van de nominatieve aandelen in het aandelenregister.

Nextensa NV gebruikt de LIFO-methode ("last in, first out") om de periode van twee opeenvolgende jaren te berekenen. Voor dezelfde aandeelhouder op naam zijn de aandelen die deze het laatst heeft verworven de eerste aandelen die bij latere overdracht of dematerialisatie in mindering zullen worden gebracht van diens globaal bezit van nominatieve aandelen van de Vennootschap, tenzij het verzoek tot dematerialisatie of de overdrachtsdocumentatie uitdrukkelijk anders bepaalt.

In toepassing van artikel 15 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen (“Transparantiewet”), zal de Vennootschap maandelijks op haar website en via een persbericht het totale kapitaal en de evolutie van het totaal aantal stemrechtverlenende effecten en het totaal aantal stemrechten bekendmaken, voor zover die gegevens gedurende de voorbije maand een wijziging ondergingen.

Aandeelhouders kunnen op basis van deze informatie nagaan of ze hoger of lager uitkomen dan de statutaire of de wettelijke kennisgevingsdrempel van het totaal van de stemrechten, en of er bijgevolg een kennisgevingsplicht van deze drempeloverschrijding ontstaat.

Aandeelhoudersstructuur (op basis van onderstaande transparantiekennisgevingen)

Datum van kennisgevingNoemerNaam van de aandeelhouder% stemrechten
20 juli 202315.875.379Ackermans & van Haaren75,55%
24 juli 202315.875.379AXA9,99%
26 juli 202111.804.919AG Insurance2,58%

Meldingsdrempels

Naast de wettelijke drempels voorziet artikel 12.2 van de statuten van de Vennootschap, overeenkomstig artikel 18, §1 van de Transparantiewet, in een bijkomende kennisgevingsdrempel van 3%.

Contact voor transparantiekennisgevingen

Anouk Kerkhofs
Corporate Legal Counsel
+32 (0)2 882.10.00

legal@nextensa.eu

BEKENDMAKINGEN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 14 VAN DE WET VAN 2 MEI 2007 (TRANSPARANTIEWETGEVING)