PRIVACYBELEID

Nextensa NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 1000 Brussel, Gare Maritime, Picardstraat 11 bus 505 en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0436.323.915 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling) (hierna “wij”, “we” of afgekort “Nextensa” genaamd) verbindt zich ertoe om uw persoonlijke levenssfeer te beschermen en te respecteren.

Huidig privacy beleid (hierna verder het “Privacy beleid ” genaamd) dient om u te informeren over de manier waarop wij alle gegevens zullen verwerken die wij over u verzamelen of die u aan ons verstrekt. Gelieve onderstaande tekst zorgvuldig te lezen met het oog op een goed begrip van onze visie en onze praktijken op het vlak van uw gegevens en de manier waarop we die gegevens zullen gebruiken. Als u naar deze website surft, accepteert en aanvaardt u de praktijken die in dit Privacy beleid beschreven staan.

Ons Privacy beleid omvat de volgende punten:

1.Gegevens die we over u verzamelen;

2.Cookies;

3.Gebruik dat gemaakt wordt van uw gegevens;

4.Wettelijke grondslag

5.Openbaarmaking van uw gegevens;

6.Doorgifte van uw gegevens;

7.Uw rechten;

8.Beveiliging van de verzamelde gegevens;

9.Bewaring van uw gegevens;

10.Externe websites/apps;

11.Akkoord i.v.m. het verzamelen en gebruiken van uw gegevens – veranderingen aan ons Privacy beleid ;

12.Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke – contactgegevens.

  1. Gegevens die we over u verzamelen

We zullen de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:

Dat zijn gegevens over u die u aan ons verstrekt door het invullen van formulieren op deze website of andere projectgebonden websites van Nextensa of van haar dochtervennootschappen (hierna gezamenlijk onze websites genaamd), via bepaalde webapplicaties (hierna de applicatie) zoals bijvoorbeeld in het kader van de toegangscontrole en/of het parkingbeheer van onze gebouwen of door een communicatie met ons per telefoon, per e-mail, tijdens gesprekken of via een ander kanaal. Dit omvat gegevens die u ons verstrekt, wanneer u het online contactformulier invult, online intekent op de (half)jaarverslagen en/of persberichten, gebruiker bent van een voornoemde applicatie, wanneer u intekent op onze nieuwsbrieven, wanneer u bepaalde samenwerkingsovereenkomsten met ons afsluit (zoals huurcontracten, service-overeenkomsten, aannemingsovereenkomsten of verkoopovereenkomsten), enz. Tot de gegevens die u ons verstrekt, behoren uw naam + voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam, functie en, in voorkomend geval, financiële gegevens (louter om facturatieredenen).

Mede door het gebruik van de cookies waarvan sprake hieronder, kunnen, bij elk van uw bezoeken aan onze websites of bij gebruik van één van onze applicaties, de volgende gegevens op geautomatiseerde wijze verzameld worden :

- technische gegevens met inbegrip van het IP-adres (Internet Protocol) dat werd gebruikt om uw toestel (computer, tablet, smartphone, …) te verbinden met het internet, het type browser en de versie, de tijdzone, de types en versies van de plug-in van de browser, het besturingssysteem en het platform;

- de identificatie van uw toestel;

- gegevens over uw bezoek met inbegrip van de volledige Uniform Resource Locators (URL), de klikvolgorde naar, op en vanuit onze websites (inclusief datum en tijdstip), de producten/diensten die u bekeken of opgezocht heeft, responstijden van de pagina, downloadfouten, lengte van het bezoek aan de pagina’s, gegevens over de interactie met de pagina (zoals het scrollen, de kliks en de mouse-overs), methodes die gebruikt worden om de pagina te verlaten, en alle telefoonnummers die gebruikt worden om te bellen met onze medewerkers;

Dit zijn gegevens die wij over u ontvangen als u een andere website/applicatie dan de onze gebruikt die adverteert (bijv. vastgoedmakelaars met betrekking tot de beschikbare ruimten in onze gebouwen) of gebruik maakt van onze diensten. We werken nauw samen met derden (waaronder zakenpartners, vastgoedmakelaars, onderaannemers voor technische diensten, betalings- en leveringsdiensten, aanbieders van analyses, aanbieders van zoekgegevens) en we zullen de gegevens die we van hen ontvangen, verzamelen en verwerken met het oog op de behandeling van uw verzoek.

2. Cookies

Onze websites en/of onze applicatie maken gebruik van cookies. Dit helpt ons om u een goede ervaring te bieden wanneer u op onze websites surft en/of wanneer u onze applicatie gebruikt en het stelt ons ook in staat om onze websites en/of onze applicaties te verbeteren. Voor gedetailleerde gegevens over de cookies die we gebruiken, en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken, zie ons Cookiebeleid.

3. Gebruik dat gemaakt wordt van uw gegevens

We gebruiken de gegevens die we over u hebben, op de volgende manieren:

We zullen deze gegevens gebruiken om:

- onze verplichtingen na te komen die resulteren uit alle overeenkomsten die wij met u gesloten hebben, en om u de gegevens en diensten te verstrekken die u aan ons vraagt;

- u gegevens te geven over andere goederen en/of facilitaire diensten die we (al dan niet rechtstreeks) aanbieden en die vergelijkbaar zijn met of in de lijn liggen van de diensten die u al gebruikt heeft of waarover u al vragen gesteld heeft (vb. aanbod shuttle services, strijkdiensten, schoonmaakbedrijven, elektriciteits-leverancier, …);

- uw vacature te bekijken en te beoordelen;

- u op de hoogte te brengen van veranderingen in onze diensten of van gebeurtenissen die een impact kunnen hebben op uw exploitatie (vb. de uitvoering van werken in de buurt) ;

- te garanderen dat de inhoud van onze websites en/of onze applicaties op de voor u en uw toestel meest effectieve wijze wordt gepresenteerd;

We zullen deze gegevens gebruiken:

- om onze websites en/of applicaties te beheren met het oog op de interne werking, inclusief het oplossen van problemen, de analyse van gegevens, tests, onderzoek, statistische doeleinden en enquêtes;

- om onze websites en/of applicaties te verbeteren om te garanderen dat de inhoud op de voor u en uw toestel meest effectieve manier gepresenteerd wordt;

- om u desgevallend de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan interactieve diensten, als u hiervoor kiest (vb. autodelen);

- als onderdeel van onze inspanningen om onze websites en/of applicatie veilig te houden;

- om de effectiviteit van de diensten die we aan u en aan anderen leveren, te meten of te begrijpen of om u nog meer relevante diensten te leveren;

- om aan u en aan andere gebruikers van onze websites en/of applicaties suggesties en aanbevelingen te formuleren over goederen of diensten waarvoor er bij u of bij hen belangstelling kan bestaan;

We kunnen deze gegevens combineren met gegevens die u ons geeft, en gegevens die we over u verzamelen. Wij kunnen deze gegevens en de gecombineerde gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

- om onze diensten aan u en aan andere klanten te verbeteren;

- om de effectiviteit van de diensten die we aan u en anderen zouden leveren, te meten of te begrijpen of om u relevante diensten aan te leveren;

- om aan u en aan andere gebruikers van onze websites en/of applicaties suggesties en aanbevelingen te formuleren over goederen of diensten waarvoor er bij u of bij hen belangstelling kan bestaan;

4. Wettelijke grondslag

Uw gegevens worden verzameld en verwerkt op basis van de volgende rechtsgronden:

- indien dit nodig is voor het uitvoeren van onze overeenkomst met u (vb. communicatie in het kader van het gebouwenbeheer, als dienstenverstrekker in de business centers, in het kader van de toegangscontrole en het parkingbeheer van de gebouwen, voor facturatiedoeleinden);

- als dit noodzakelijk is voor het behartigen van onze legitieme belangen, voor zover uw fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder doorwegen dan die belangen, zullen we uw gegevens gebruiken om uw voorkeuren te kennen, ons productaanbod beter te kunnen personaliseren, fraude te voorkomen en onze websites te beveiligen, of

- indien u hiermee akkoord bent gegaan, bv. als u vooraf uitdrukkelijk toestemming heeft verleend, mogen we uw e-mailadres gebruiken om u persberichten en/of nieuwsberichten te sturen.

5. Mededeling van uw gegevens

U gaat ermee akkoord dat we het recht hebben om uw gegevens te delen met de door ons geselecteerde derde partijen:

We zullen uw gegevens ook aan derden bekendmaken:

6. Doorgifte van uw gegevens

We mogen uw gegevens aan een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (EER) doorgeven indien dit adequaat is (i) om één van de doeleinden te bereiken, die uiteengezet zijn in punt 3 en/of (ii) om uw gegevens mee te delen aan een derde in overeenstemming met punt 5 en 5 van dit Privacy beleid.

Als uw gegevens doorgegeven worden buiten de EER, zullen we erop toezien dat uw gegevens beschermd worden met behulp van de volgende beveiligingsmechanismen:

Indien u meer gegevens wenst te ontvangen over de doorgifte van uw gegevens en/of de beveiligingsmechanismen die zijn ingevoerd (inclusief de manier waarop u een kopie hiervan kan ontvangen), kan u contact met ons opnemen via de contactgegevens die u hieronder in punt 12 vindt.

7. Uw rechten

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot de gegevens die wij over u bewaren. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door contact met ons op te nemen zoals hieronder uiteengezet:

Zoals gezegd, bestaan er uitzonderingen waarbij we niet kunnen ingaan op uw verzoek en bepaalde gegevens moeten bewaren, bijvoorbeeld om contractuele redenen, voor wettelijke en/of administratieve doeleinden (bijv. het bijhouden van een boekhouding).

Stuur ons voor alle hierboven vermelde verzoeken een e-mail naar privacy@nextensa.eu met als onderwerp "verzoek i.v.m. privacy van gegevens" en voeg daarbij een kopie van uw identiteitskaart of een ander bewijs van uw identiteit (bijv. rijbewijs) bij. Zo helpt u ons om te voorkomen dat er onbevoegden toegang krijgen tot uw gegevens, deze wijzigen of verwijderen. Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk en uiterlijk binnen termijn van dertig dagen beantwoorden. Als we (na ontvangst van uw verzoek) meer dan een maand tijd nodig zullen hebben om in detail hierop te reageren, dan zullen wij u hierover informeren en spontaan hierop terugkomen.

8. Veiligheid van de verzamelde gegevens

We hebben in onze websites en/of applicaties een aantal veiligheidskenmerken ingevoerd om een ongeoorloofde vrijgave van of toegang tot verzamelde en/of ontvangen gegevens te verhinderen. We hebben alle redelijke maatregelen genomen om veilige en betrouwbare websites en/of applicaties voor u te laten creëren, maar merk op dat we de vertrouwelijkheid van alle communicatie of materiaal dat door of naar ons of een andere partij verstuurd wordt via onze websites en/of applicaties niet kunnen garanderen. We kunnen niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor de veiligheid van gegevens die verstuurd worden via deze methodes.

Alle gegevens die u aan ons verstrekt, worden bewaard op beveiligde servers. Alle betalingstransacties zullen versleuteld worden. Wanneer wij u een wachtwoord gegeven hebben (of als u een wachtwoord gekozen heeft) waarmee u toegang kan krijgen tot bepaalde delen van onze websites en/of applicaties, bent u er zelf verantwoordelijk voor dat dit wachtwoord vertrouwelijk blijft. We vragen u in dat geval om dit wachtwoord niet met iemand anders te delen en uw wachtwoord direct te (laten) wijzigen van zodra er enige aanwijzing is dat die vertrouwelijkheid niet meer kan gegarandeerd worden..

9. Bewaring van uw gegevens

De gegevens die wij over u hebben, worden bewaard op een manier die strookt met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Uw gegevens zullen in geen geval langer bewaard worden dan nodig is om de in dit Privacy beleid genoemde doelen te bereiken.

In het bijzonder zullen we:

tenzij:

10. Externe websites

Onze websites en/of applicaties kunnen links bevatten van en naar websites en/of applicaties van onze partnernetwerken, adverteerders en filialen. Voor zover er hyperlinks of banneradvertenties met hyperlinks worden gebruikt om toegang te krijgen tot websites en/of toepassingen van derden, dient u zich ervan bewust te zijn dat deze websites en/of toepassingen van derden niet door ons worden gecontroleerd en hun eigen Privacy beleid hebben. Daarom zijn zij niet onderworpen aan dit Privacy beleid en aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit beleid. Controleer dit beleid voordat u gegevens naar deze websites en/of applicaties stuurt.

11. Overeenkomst over het verzamelen en gebruiken van uw gegevens – veranderingen aan ons Privacy beleid

Door deze websites en/of applicatie te gebruiken, erkent u dat u de voorwaarden van dit Privacy beleid heeft gelezen en dat u instemt met het verzamelen en gebruiken van uw gegevens zoals hierboven uiteengezet.

We kunnen dit Privacy beleid van tijd tot tijd wijzigen. Alle substantiële wijzigingen die wij in de toekomst in ons Privacy beleid aanbrengen, zullen op deze pagina worden gepubliceerd en, in voorkomend geval, per e-mail aan u worden meegedeeld. Controleer regelmatig of het Privacy beleid is bijgewerkt of gewijzigd. Als u deze websites en/of applicatie blijft gebruiken na het bekendmaken van wijzigingen in dit Privacy beleid, betekent dit dat u die wijzigingen accepteert. Dit Privacy beleid is het laatst bijgewerkt op 20 april 2023.

12. Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke – contactgegevens

De uit hoofde van dit Privacy beleid aangestelde verwerkingsverantwoordelijke is Nextensa NV (KBO n° BE0436.323.915).

Vragen, commentaren en verzoeken over het Privacy beleid van Nextensa moeten gericht worden tot Nextensa NV, t.a.v. Juridisch Departement, Gare Maritime, Picardstraat 11 bus 505, 1000 Brussel, telefoonnummer +32 (0)2 882 10 00, email: privacy@nextensa.eu.